BuG 143Ė Bericht uit het Gewisse Ė 17 mei 2011  Printversie
 
Grote sprong voorwaarts: 93.105 bijkomende vreemdelingen in 2010
10.935.825 inwoners in BelgiŽ in 2011, waarvan 1.107.874 vreemdelingen
 

Brussel met 1/10 bevolking goed voor 1/3 instroom vreemdelingen.
Laatste jaren gelijkmatige instroom vreemdelingen in gewesten.
Voorziene hausse start in 2010 met 42.897 Belgwordingen.
Stilleggen naturalisatiebeslissingen zonder impact op Belgwording.
Aandeel Belgwordingen Brussels gewest voor 3de jaar dalend.
10.935.825 inwoners in BelgiŽ in 2011: 11 miljoen was een giller,
11 miljoenste inwoner in moederschoot of  koffers aan 't pakken.

De harde cijfers in tijdsreeksen  van 1990 tot 2011 over bevolking,
Belgwording, vreemdelingenevolutie, naturalisatie en regularisatie

Terwijl het detail van de migratiecijfers 2008 en 2009 nog niet gepubliceerd zijn  worden wel cijfers vrijgegeven van aantal vreemdelingen op 01/01/2011 (Ministerie Binnenlandse zaken) en Belgwordingen in 2010 (La Capitale), zodat kan berekend worden hoeveel bijkomende vreemdelingen in 2010 geteld worden in BelgiŽ en de gewesten, rekening houdend met binnenkomen en geboorte, met vertrek en overlijden.

Bijkomende vreemdelingen per gewest tussen 1990-2010
Jaar Vlaanderen  Brussel  WalloniŽ  BelgiŽ Ev. bijkom.
1990 15,500 9,625 7,248 32,373  
1991 14,043 4,203 8,185 26,431 -5,942
1992 15,942 10,078 7,101 33,121 6,690
1993 13,488 8,996 5,195 27,679 -5,442
1994 11,676 12,355 3,526 27,557 -122
1995 9,066 5,601 -1,107 13,560 -13,997
1996 13,376 10,041 3,316 26,733 13,173
1997 9,783 9,989 3,114 22,886 -3,847
1998 12,257 7,528 3,109 22,894 8
1999 13,718 10,534 5,074 29,326 6,432
2000 12,126 10,188 4,241 26,555 -2,771
2001 20,277 19,065 8,689 48,031 21,476
2002 23,135 19,219 7,406 49,760 1,729
2003 19,956 15,539 8,424 43,919 -5,841
2004 21,573 15,011 8,745 45,329 1,410
2005 29,459 19,782 11,882 61,123 15,794
2006 30,756 19,661 13,131 63,548 2,425
2007 36,781 24,602 13,967 75,349 11,801
2008 38,081 27,604 13,837 79,522 4,173
2009 35,628 26,226 15,319 77,173 -2,349
2010 43,756 30,561 18,788 93,105 15,932

  
Men moet er geen doekjes om winden, met 93.105 bijkomende vreemdelingen in 2010 zet BelgiŽ de 'norm', sinds haar ontstaan, wat hoger, na drie jaren stabilisatie met 75.349 in 2007 en 77.173 in 2009. In 2009 was er zelfs een lichte daling tav de 79.522 van 2008. Dit is een gegeven en een uitnodiging om dit menselijke potentieel aan te wenden en maximale kansen te geven.
  

 
De toverformule: 'berekende vreemdelingenevolutie' als vaststaande statistiek
 
Wie npdata wat volgt kent de 'toverformule': Aantal bijkomende vreemdelingen in 2010 = het aantal vreemdelingen op 0/01/2011 - het aantal vreemdelingen op 01/01/2010 + het aantal Belg geworden vreemdelingen in 2010. Met de gekende cijfers betekent dat: 1.107.874 - 1057.666 + 42.897 = 93.105 bijkomende vreemdelingen in BelgiŽ in 2010. Dit cijfer is 'vaststaand' omdat bij samentelling van alle hierna vermelde categorieŽn men in totaal ook 93.105 zal bekomen. Dat is zo voor 2010 en alle voorgaande jaren.

Deze bijkomende vreemdelingen omvatten volgende 'statistische' groepen:

1. Natuurlijk saldo bij vreemdelingen aanwezig in BelgiŽ = aantal geboorten - aantal overlijden
2. Immigratiesaldo van vreemdelingen in BelgiŽ = immigratie - emigratie van vreemdelingen
3. Saldo ambtelijke schrapping en herinschrijvingen van vreemdelingen (vreemdelingen met verblijfsrecht in BelgiŽ die na 3 bezoeken van de politie als niet woonachtig uitgeschreven worden - het aantal vreemdelingen die in een volgende jaar terug opduiken en ambtelijk heringeschreven worden)
4. Erkende vluchtelingen (die vanuit het wachtregister asiel overgeschreven worden naar het vreemdelingenregister)
5. Geregulariseerden (die vanuit het wachtregister asiel overgeschreven worden naar het vreemdelingenregister)
6. Statistische aanpassing (wijzigingen m.b.t. 2010 die na 31 maart van 2011 werden doorgegeven en niet meer in een van vorige subcategorieŽn werden toegevoegd).

93.105 bijkomende vreemdelingen: grote sprong voorwaarts in 2010

In de stijging van bijkomende vreemdelingen in 2010 tav 2009 speelt de regularisatie mee die met 24.199 personen in 2010 9.369 hoger ligt dan in 2009. Gezien het bijkomend vreemdelingenaantal met 15.932 gestegen is in 2010 in vergelijking met 2009, is de verhoogde regularisatie maar een gedeeltelijke verklaring. De 24.199 geregulariseerde personen in 2010 maken daarbij 26% uit van de groei van de vreemdelingenbevolking, 3/4 van deze groei gebeurt langs andere wegen. De verhoging van het aantal regularisaties is daarbij van tijdelijke aard.
 

Aanvragen, geregulariseerden, nog in onderzoek
  Nieuwe aanvragen   Geregula-riseerd Nog in ond. op 31/12  
 2005   15,927 11,630 Onbekend
 2006   12,667 10,207 22,016
 2007   13,883 11,335 Onbekend
 2008   19,371 8,369 15,572
 2009   26,232 14,830 23,486
 2010   36,848 24,199 40,241

Op 31/12/2010 waren er nog 40.241 regularisatiedossiers/personen in onderzoek zodat het aantal regularisaties in 2011 nog een top zullen bereiken, en daarmee allicht ook het aantal bijkomende vreemdelingen. Maar wie zich enkel fixeert op regularisatie, naturalisatiebeslissingen en volgmigratie riskeert (weer eens) de trein te missen die men denkt in andere landen te hebben zien vertrekken. Nadenken over migratie vraagt een ethiek waartoe nog heel wat politici of partijen niet meer in staat zijn.
 
Met 42.897 Belgwordingen start de voorziene hausse in 2010

Het aantal Belgwordingen laat in 2010 de verwachte verhoging zien, 42.897 tegenover 32.767 in 2009 en 37.710 in 2008. Want als er een aangroei is van de vreemdelingenbevolking vertaalt zich dat na enkele jaren noodwendig in de door parlementaire meerderheden in dit land gewenste integratie langs de Belgwording. Daarmee bouwt BelgiŽ een geweldig democratisch surplus op dat in Brussel al zijn belang bewezen heeft en ook in de Vlaamse steden en voor Antwerpen meer en meer de politieke scene zal bepalen.

Evolutie Belgwording per gewest 1990-2010 
Jaar Vlaanderen  Brussel  WalloniŽ  BelgiŽ
1990 2,405 2,804 3,448 8,657
1991 2,877 2,334 3,246 8,457
1992 11,571 8,882 25,905 46,358
1993 5,623 5,406 5,347 16,376
1994 9,696 7,929 8,162 25,787
1995 8,754 9,356 8,019 26,129
1996 8,498 7,919 8,164 24,581
1997 10,083 14,217 7,387 31,687
1998 11,199 15,192 7,643 34,034
1999 9,133 9,067 5,996 24,196
2000 24,814 21,030 16,136 61,980
2001 26,016 21,796 15,170 62,982
2002 17,615 18,990 9,812 46,417
2003 12,324 12,357 9,028 33,709
2004 12,659 13,251 8,844 34,754
2005 12,546 11,300 7,666 31,512
2006 13,264 9,827 8,769 31,860
2007 14,105 13,086 8,872 36,062
2008 14,609 12,190 10,911 37,710
2009 14,037 9,613 9,117 32,767
2010 18,392 11,274 13,231 42,897

 
 

Feitelijk stilleggen naturalisatieprocedure zonder impact op Belgwordingen, integendeel

Alle hoerageroep over de beperking van aantal naturalisaties ten spijt en het effectieve (en voor de betrokkene dramatische) uitstel van beslissingen in 2009 en 2010 (er zijn nog meer dan 25.000 dossiers=personen in wacht), zien we een belangrijke stijging van het aantal Belgwordingen. In deze Belgwordingen in 2010 zijn het vooral andere dan naturalisatiebeslissingen die voor een stijging zorgen want in 2009 waren er (maar) 2.119 naturalisatiebeslissingen en in 2010  3.985. (zie http://www.npdata.be/BuG/138-Migratie/ ).

Naturalisaties: comissies, beslissing, goedkeuring 1998-2010
  Aantal comm. Beslis-singen Goedkeu-ringen % goed- keuringen
1998 6 10,830 9,995 92.30%
1999 4 8,297 7,170 86.40%
2000 5 13,511 11,502 85.10%
2001 4 10,120 9,338 92.30%
2002 3 8,430 6,206 73.60%
2003 2 7,111 5,906 83.10%
2004 3 6,428 5,258 81.80%
2005 4 10,112 6,801 67.30%
2006 3 6,796 4,590 67.50%
2007 2 8,213 7,190 87.50%
2008 3 14,810 10,192 68.80%
2009 1 3,594 2,119 59.00%
2010 1 5,737 3,985 69.50%
1998-2010 41 113,989 90,252 79.20%
2000-2009 30 89,125 69,102 77.50%
1998-2001 19 42,758 38,005 88.90%
2002-2010 22 71,231 52,247 73.30%

  
De naturalisaties verschijnen maar in de bevolkingsstatistiek als de betrokken genaturaliseerde aangifte doet in z'n gemeente.

Als de naturalisatieprocedure te lang aansleept gaan de aanvragers na 7 jaar bv over tot de nationaliteitsverklaring die veel meer rechtszekerheid biedt omdat ze niet afhangt van een politieke beslissing.
 
Aandeel Belgwordingen in Brussel dalen door uitstroom naar andere gewesten
 
Vanuit Brussel is er jaarlijks een doorstroom van vreemdelingen naar andere gewesten. Daartegenover staat dat nogal wat asielzoekers en Belgische inwoners zonder papieren naar de stedelijke centra trekken ook al zijn zij ingeschreven in andere gemeenten die voor hen de kosten dragen. Bij hun Belgwording worden deze nieuwe Belgen evenwel ingeschreven in de gemeente waar zij op dat ogenblik woonachtig zijn. Langs de Belgwording krijgen we dus een beter beeld van de effectieve impact van de migratie en integratie langs de Belgwording na enkele jaren of decennia verblijf in BelgiŽ.
 

 
Door de continue uitstroom van vreemdelingen uit Brussel naar andere gewesten en de instroom van nieuwe vreemdelingen in Brussel die nog geen perspectief hebben op Belgwording daalt het relatieve aandeel Belgwordingen die in Brussel genoteerd worden.
 
De komende jaren zal aantal Belgwordingen onontkoombaar stijgen
 
Na periodes van stijgende migratie stijgt na enkele jaren ook het aantal Belgwordingen, en dat zal nu niet anders zijn. Eens de naturalisatieprocedures terug op gang getrokken worden zal het aantal Belgwordingen opnieuw misschien de aantallen van 2000 gaan benaderen. En niemand zal daar beleidsmatig iets aan kunnen doen zonder in tegenspraak te komen met de Belgische en Europese wetten en de rechten van de mens. Het beperken van de rechten van Belgen, in vergelijking met andere EU-onderdanen ivm de volgmigratie is in dit verband al een serieuze grondwettelijke testcase.

Het aantal bijkomende vreemdelingen en het aantal Belgwordingen uitgezet op een grafiek geeft aan met welk een vertraging het aantal Belgwordingen het vreemdelingengroei volgt. In 2010 is dus een serieuze inhaalbeweging gestart.
 

Het kan een troost zijn voor alle migratieklagers dat de Belgwording nu juist de spil is van het door de Belgische bevolking en haar wetgever gewenste integratiebeleid en van de toekenning van gelijke rechten en plichten aan de inwoners van vreemde afkomst in BelgiŽ, iets waar BelgiŽ door de OESO voor geloofd wordt.
 
Het aantal vreemdelingen stijgt met 50.208 in 2010 tegenover 44.406 in 2009
 
De stijging van het aantal vreemdelingen zet zich door in 2010, zonder rekening te houden met het aantal Belgwordingen. Het vreemdelingenaantal blijft nog altijd een belangrijk gegeven omdat het aangeeft dat er een aanzienlijk aantal inwoners in BelgiŽ, minder rechten hebben, hetgeen in verkiezingstijden extra van betekenis is.
 

Evolutie vreemdelingen per gewest 1990-2011 op 01/01
Jaar Vlaanderen  Brussel  WalloniŽ  BelgiŽ Ev. vreemd.
1990 244,640 267,769 368,403 880,812  
1991 257,735 274,590 372,203 904,528 23,716
1992 268,901 276,459 377,142 922,502 17,974
1993 273,272 277,655 358,338 909,265 -13,237
1994 281,137 281,245 358,186 920,568 11,303
1995 283,117 285,671 353,550 922,338 1,770
1996 283,429 281,916 344,424 909,769 -12,569
1997 288,307 284,038 339,576 911,921 2,152
1998 288,007 279,810 335,303 903,120 -8,801
1999 289,065 272,146 330,769 891,980 -11,140
2000 293,650 273,613 329,847 897,110 5,130
2001 280,962 262,771 317,952 861,685 -35,425
2002 275,223 260,040 311,471 846,734 -14,951
2003 280,743 260,269 309,065 850,077 3,343
2004 288,375 263,451 308,461 860,287 10,210
2005 297,289 265,211 308,362 870,862 10,575
2006 314,202 273,693 312,578 900,473 29,611
2007 331,694 283,527 316,940 932,161 31,688
2008 354,370 295,043 322,035 971,448 39,287
2009 377,842 310,457 324,961 1,013,260 41,812
2010 399,433 327,070 331,163 1,057,666 44,406
2011 424,797 346,357 336,720 1,107,874 50,208

 
Het maar beperkt toekennen van stemrecht aan vreemdelingen, enkel de EU-burgers verkrijgen dit na inschrijving op de gemeente, vormt een groot en alsmaar groeiend democratisch deficit voor landen die de democratie als hoogste goed beschouwen. Het is een historisch anachronisme. In Brussel is 31,1% van de inwoners vreemdeling, in grote mate zonder stemrecht. Wie komt nog voor hen voor op?
 
De kwakkel van 11.007.020 inwoners in BelgiŽ in 2011
 
Eigenlijk zou men er geen woorden aan moeten vuilmaken maar BelgiŽ heeft dus in 2011 nog altijd geen 11 miljoen inwoners. De enige echte, gevalideerde, door de bevoegde instituten getelde en door Europa, de OESO en de wereld aanvaarde telling van het aantal inwoners in BelgiŽ op 01/01/2011 is 10.935. 825 inwoners en het is voorzienbaar dat in 2011 de 11miljoenste inwoner geteld wordt, maar die moet nog geboren worden of is nog z'n koffers aan het gereedmaken om naar BelgiŽ te vertrekken.

Alleen een journalist en een krant die een quote wilden maken en wikipedia ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB) hebben zich laten vangen. Men kan natuurlijk ook de vogeltjes meetellen om aan 11 miljoen te komen, of het NAVO-personeel van Evere (4de register) of ook nog de EU-ambtenaren  (3de register) die zich niet ingeschreven hebben in een gemeente (ze zijn dat niet verplicht) en last but not least, de inwoners van BelgiŽ die in het 5de register zitten, het wachtregister asiel dus, en alle anderen waarop het AD SEI, de overheidsinstantie die uitsluitend bevoegd is voor de Belgische statistiek, nog geen controle op uitgeoefend heeft, dan komt men aan het aantal van 11.007.020 dat ergens in een computer is opgeslagen maar dat in feite niets voorstelt, een giller.
 

Aantal inwoners per gewest 1990-2011 op 01/01
Jaar Vlaanderen  Brussel  WalloniŽ  BelgiŽ Ev. inwon.
1990 5,739,736 964,385 3,243,661 9,947,782  
1991 5,767,856 960,324 3,258,795 9,986,975 39,193
1992 5,794,857 951,217 3,275,923 10,021,997 35,022
1993 5,824,628 950,339 3,293,352 10,068,319 46,322
1994 5,847,022 949,070 3,304,539 10,100,631 32,312
1995 5,866,106 951,580 3,312,888 10,130,574 29,943
1996 5,880,357 948,122 3,314,568 10,143,047 12,473
1997 5,898,824 950,597 3,320,805 10,170,226 27,179
1998 5,912,382 953,175 3,326,707 10,192,264 22,038
1999 5,926,838 954,460 3,332,454 10,213,752 21,488
2000 5,940,251 959,318 3,339,516 10,239,085 25,333
2001 5,952,552 964,405 3,346,457 10,263,414 24,329
2002 5,972,781 978,384 3,358,560 10,309,725 46,311
2003 5,995,553 992,041 3,368,250 10,355,844 46,119
2004 6,016,024 999,899 3,380,498 10,396,421 40,577
2005 6,043,161 1,006,749 3,395,942 10,445,852 49,431
2006 6,078,600 1,018,804 3,413,978 10,511,382 65,530
2007 6,117,440 1,031,215 3,435,879 10,584,534 73,152
2008 6,161,600 1,048,491 3,456,775 10,666,866 82,332
2009 6,208,877 1,068,532 3,475,671 10,753,080 86,214
2010 6,251,983 1,089,538 3,498,384 10,839,905 86,825
2011 6,302,018 1,112,121 3,521,686 10,935,825 95,920

 
Brussel en BelgiŽ, maar goed dat er migratie bestaat

En om even de verschillende bevolkingsdynamiek in de gewesten zichtbaar te maken wordt het bevolkingsaantal in 1990 gelijkgesteld aan 100 zodat eerst de bevolkingsdaling in Brussel tussen 1990 en 2000 zichtbaar wordt en een herneming van de bevolkingsgroei vanaf 2002 met een sterk stijgende tendens vanaf 2007.

 
Merk ook het feit dat het Vlaams Blok is kunnen doorbreken na de tachtiger jaren, zoals geweten het decennium van de laagste immigratie na WO 2, en met een  afkalvende bevolking in Brussel na 1990. Zoals voor het NV-A liggen de wortels van deze cyclische opstoot van nationalisme en vreemdelingenangst allicht nog in het niet verwerkte verleden waarbij de demografische uitdeining naar kinderen en kleinkinderen een groter draagvlak hebben gecreŽerd. Zien of de even cyclische vraag om 'amnestie' soelaas brengt zoals de psychiater vooropstelt dat enkel het helen van het 'trauma van de repressie' de nationalistische fobie zou kunnen bedwingen en BelgiŽ een nieuw perspectief geven.
 
Uitleiding: het knopje van Linda de Win

Theo Franken putte zich tav Jozef De Wit van het CGKRB in de 7de dag van 15/05/2011 uit met het zwaaien van lof voor de verstrenging van de regelingen rond gezinshereniging voor de 'Belgen'. Niet voor de EU-vreemdelingen, die kunnen zich 'herenigen', voor de Marokkaanse Nederlander en de Bulgaar geen probleem, voor de Marokkaanse Belg evenwel en de autochtone Belg die in het buitenland z'n liefje wil opvissen, ho maar, daar steekt nu een stokje voor. Linda de Win kon haar compassie met deze 'hardliner' die voortdurend door De Wit in de wind gezet werd, niet meer maskeren, en dan moet het toch al erg zijn. Net zo toen ik compassie had met Linda De Win, bij een van haar eerste stappen als journalist in de toenmalige BRT, toen ze mij als eerste proef voor echt kon interviewen onder begeleiding van een mannelijke ancien die dit, over haar schouder hangend, maar al te graag deed. Het was n.a.v. de acties Delizť in 1989 waarbij deze socialistische minster van Sociale Zaken het nodig vond om 1/3 van de integratietegemoeting in te houden voor gehandicapten in 'instellingen', omdat dat toch maar katholieke installingen waren die het geld van de gehandicapten scheef sloegen. Een scheve aanslag op het inkomen die nog altijd bestaat omdat het nu ongeveer al 26 opeenvolgende jaren zijn dat de socialistisch ministers het departement Sociale Zaken beheren. Er valt nog heel wat recht te zetten voor een volgende 'katholieke' minister. Maar dat was toen al een ingewikkelde uitleg. Enfin, na een eerste interviewpoging, werden opnieuw de vragen gesteld. Nu is het helemaal OK zei de opleider aan een opgeluchte Linda De Win, ook tot mijn tevredenheid. Oei zegt Linda, ik heb vergeten op het knopje te drukken.

Jan Hertogen, socioloog