Balen                                            Balen                                          Balen                                    Verschil:  -2.053 % verschil: -35,2%