Van: Volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter [c.vancauter@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2013 15:07
Aan: jan@hertogen.be
Onderwerp: Het aantal Nieuwe Belgen onder de vernieuwde nationaliteitswetgeving

Bijlagen: Antwoord schriftelijke vragen registratierechten.pdf; Antwoord minister Turtelboom nieuwe nationaliteitswet (2).pdf; Antwoord minister Turtelboom nieuwe nationaliteitswet.pdf

Geachte heer Hertogen,

 

Gisteren ontvingen wij uw persbericht in verband met de Belgwordingen. Sta ons toe hier op te reageren en u van antwoord te dienen.

 

De cijfers die u aanhaalt en die van het Rijksregister komen, kloppen uiteraard. Dit zijn de cijfers van het aantal Belgwordingen in 2013. Evenwel een groot deel van deze cijfers behoren toe aan dossiers die werden ingediend in 2012, en die dus vallen onder de oude nationaliteitswetgeving. Deze dossiers werden in 2013 afgehandeld, maar werden ingediend in 2012. Oude wetgeving dus. Om te zien of de nieuwe nationaliteitswet zijn werk doet, moeten we dus kijken naar het aantal Belgwordingen die onder de nieuwe wetgeving (van kracht vanaf 1 januari 2013) vallen. Dit waren er tot en met 11 september 1.775. Dat cijfer verkregen wij ook van het Rijksregister. Dit cijfer is dus allesbehalve een cijfer van 1 maand dat door ons werd voorgesteld als een cijfer voor het gehele jaar 2013. Het geciteerde persbericht dat u aanhaalt en dat u tevens van ons heeft ontvangen, spreekt duidelijk over de cijfers onder nieuwe nationaliteitswetgeving. We zitten uiteraard nog enige tijd met een erfenis uit het verleden, oude aanvragen van voor 31/12/2013 worden afgehandeld onder oude regelgeving. Zo is er bijvoorbeeld nog een grote achterstand wat betreft naturalisatiedossiers.

 

 

 

2012 (oude wetgeving)

45.433 Nieuwe Belgen

= 3786 goedkeuringen per maand

2013 (nieuwe wetgeving)

1.775 (tot 11/09) Nieuwe Belgen

= een daling van 97%

2013 (nieuwe wetgeving)

3194 ingediende dossiers (eerste 6 maanden)

= 532 AANVRAGEN per maand

 

 

Om onze cijfers te staven en u van antwoord te voorzien hebben we in bijlage enkele documenten gevoegd. Wij verduidelijken u graag deze documenten:

 

1.         1. Antwoorden schriftelijke vragen registratierechten.

Zoals u waarschijnlijk wel weet dienen voor elke aanvraag tot naturalisatie of elke aanvraag tot nationaliteitsverkrijging registratiekosten betaald te worden. Dit bedraagt 150€ per dossier. Om te weten hoeveel dossiers er dit jaar al onder de nieuwe nationaliteitswetgeving werd ingediend vroegen wij de Minister van Financiën naar de geïnde registratiekosten voor naturalisatie- en nationaliteitsdossiers. Zijn antwoorden op onze vragen kan u in bijlage vinden. Op basis van de geïnde registratiekosten kan u zien dat er voor het eerste kwartaal 937 dossiers werden ingediend, en in het tweede kwartaal 2.257 dossiers. Voor het derde kwartaal hebben wij opnieuw een schriftelijke vraag ingediend en wachten wij momenteel nog op het antwoord. De eerste zes maanden in beschouwing genomen werden er dus 3194 dossiers ingediend, ofwel een gemiddelde van 532 dossiers per maand. In de eerste zes maanden van 2013 kunnen er dus nooit meer dan 3194 vreemdelingen de Belgische nationaliteit hebben verworven op basis van de nieuwe nationaliteitswetgeving. Wij maken u het antwoord van de minister van Financiën voor het derde kwartaal graag over wanneer dit in ons bezit is.

 

2.       2. Antwoord minister Turtelboom nieuwe nationaliteitswet  

Op basis van de nieuwe nationaliteitswet verkregen tot 11 september 1.775 vreemdelingen de Belgische Nationaliteit in 2013. 881 op basis van toekenning en 894 op basis van verkrijging.

Het gaat hier om een officieel antwoord van de minister van Justitie op een vraag in de commissie Justitie van 24 september 2013.

 

3.      3.  Antwoord minister Turtelboom nieuwe nationaliteitswet (2)

De nieuwe nationaliteitswet is slechts van toepassing sedert 01/01/2013. Eerder ingediende aanvragen worden behandeld overeenkomstig de destijds van toepassing zijnde oude wetgeving. Minister Turtelboom gaf in de commissie Justitie van 2 oktober ook een duidelijk antwoord op een vraag hieromtrent.

  

Het is dus duidelijk dat er wel degelijk een daling van 97% heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2012 indien we de nationaliteitsverwervingen onder de oude uitdovende wetgeving wegfilteren. Maar dat overgangseffect is tijdelijk en doet niet af aan het effect van de nieuwe wet dat zich zal bestendigen.

 

Hopend u hiermee van dienst te zijn geweest.

 

Met vriendelijke groeten,

Carina Van Cauter

Volksvertegenwoordiger