Verklaring van de codes nationaliteitsverwerving   Wetgeving nationaliteit (.doc)

10 door geboorte

11 uit een Belgische ouder (Art. 8, § 1, 1°)

12 geadopteerd door een Belg (Art. 9, 1°)

13 staatloze (Art. 10, eerste lid)

14 vondeling (verondersteld in België te zijn geboren) (Art. 10, tweede lid)

15 van wie één ouder of adoptant die in België geboren is, een verklaring heeft afgelegd tot toekenning van de Belgische nationaliteit (Art. 11)

16 geboren in België uit een ouder die zelf in België geboren is en die er gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren die aan de geboorte van het kind voorafgaan, zijn hoofdverblijf heeft gehad (Art. 11, eerste lid)

17 geboren in België en geadopteerd door een vreemdeling die zelf in België geboren is en die er zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad gedurende vijfjaar in de loop van de tien jaren voorafgaand aan de dag   waarop de adoptie uitwerking heeft; de betrokkene wordt Belg op de dag dat de adoptie uitwerking heeft op voorwaarde dat deze op de dag van de adoptie de leeftijd van achttien jaar niet bereikt heeft en niet ontvoogd is (Art. 11, tweede lid)

18 geboren in België, van wie de ouders of in geval van adoptie de adoptanten, een verklaring afleggen rot toekenning van de Belgische nationaliteit vóór het kind twaalf jaar wordt. De ouders of adoptanten moeten hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende de tien jaren voorafgaand aan de verklaring, en het kind sedert zijn geboorte (Art. Ubis, § 1)

19 geboren in België, die er sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijf heeft, die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en minder dan dertig jaar oud is, en die een verklaring aflegt om de Belgische nationaliteit te bekomen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft (Art. Ubis, § 1). (tot 1 mei 2000)

20 geboren in België, die er sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijf heeft, die de leeftijd van achttien jaar bereikt heeft, en die een verklaring aflegt om de Belgische nationaliteit te verkrijgen voor de ambte­ naar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft (Art. Ubis, § 1, 1", zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een  zeker aantal  bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit)

21 geboren uit een Belgische vader die in België geboren is (Belgische of vreemde moeder) [Art.8,§ 1, 2°, a)]

22 geboren uit een Belgische moeder die in België geboren is (Belgische of vreemde vader) [Art   8 SI, 2.", a)]

23 van wie een ouder Belg is die in het buitenland geboren is en die binnen vijf jaar na de geboorte een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind [Art. 8, § 1, 2°, b)\

24 van wie de vader Belg is en in her buitenland geboren is, indien het kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar (of ont-voogding) [Art. 8, § 1, 2", c)]

25 van wie de moeder Belg is en in het buitenland geboren is, indien het kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van 18 jaar (of ontvoogding) [Art. 8, § 1, 2°, c)]

26 geadopteerd door een Belg(ische) geboren in België [Art. 9, 2", a)]

27 geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland, die binnen vijf jaar na de adoptie een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind [Art. 9, 2°, b)] geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland indien het kind geen andere nationaliteit bezit [Art. 9, 2", c)]

28 geadopteerd door een Belg(ische) geboren in het buitenland indien het kind geen andere nationaliteit bezit [Art. 9, 2°, c)\

29 verklaring van  behoud  van  de nationaliteit.   (>1 januari 1995 — art. 22, § 1, 5")

30 Naturalisatie (Art. 19)

51 op verklaring ingevolge huwelijk {Art. 16)

60 door nationaliteitskeuze {Art. 13 —» 15)

65 ingevolge vrijwillige verkrijging of herkrijging van de Belgische nationaliteit door een ouder of adoptant {Art. 12)

70 door herkrijging (Art. 24)

85 geboren  in het buitenland, die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, die een verklaring heeft afgelegd om de Belgische nationaliteit te verkrijgen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft, en van wie één ouder op het tijdstip van de verklaring de Belgische nationaliteit bezit (Art. llbis, § 1, 2")

86 de vreemdeling die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, die sedert ten minste zeven jaar zijn hoofdverblijf in  België heeft gevestigd, die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft een verklaring heeft afgelegd om de Belgische nationaliteit te verkrijgen en die op het tijdstip van de verklaring toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk, of toegelaten werd om er zich te vestigen (Art. llbis, § 1, 3°)

90 bijzondere gevallen die een commentaar vergen (met name art. 22, 5, c a contrario en art. 28)

91 door bezit van de staat (Art. 17)

00 onbepaald.