BuG 343 – Bericht uit het Gewisse – 14 oktober 2016
   
BuG 343 on-line                                  Printversie (14p)

Non-Profit maakt het verschil tussen ACV
en ABVV in de Sociale Verkiezingen 2016

Het ABVV komt in 2016 uit op een klein positief saldo van +0,1%,
uitsluitend dank zij de goede resultaten in deNon-Profit waar zij
+2,2% vooruitgaan in het aantal mandaten Comité veiligheid zodat
het verlies van -0,4% in de andere sectoren gecompenseerd wordt.

Bij het ACV is het plaatje anders: hun achteruitgang met -1,1% komt
vooral door verlies in Non-Profitsectoren met -3,2%. Naast de -2,2%
die naar het ABVV gaan wordt er -1,1% verloren aan het ACLVB.

Alle uitslagen per paritair comité, per (sub)sector in de NACE-2008,
per onderneming in alfabetische orde en per gemeente en ook
per provincie met onderscheid Non-Profit en andere sectoren.


Tabel: Uitslagen Sociale Verkiezingen in beeld: 2012-2016

 
Sociale Verkiezingen zijn elke vier jaar een strijdpunt tussen de vakbonden. Tienduizend kandidaten worden gemobiliseerd om op de lijsten te staan in alle ondernemingen die gemiddeld op jaarbasis meer dan 50 werknemers tellen voor een Comité voor preventie en bescherming op het werk en 100 voor een Ondernemingsraad. Hier wordt enkel ingegaan op de uitslagen voor het Comité in het Vlaams gewest.

De procedures zijn strikt, leggen een minutieuze timing op en alle werknemers die minstens drie maanden in de onderneming werken kunnen stemmen. De kandidaten dienen wel gesyndiceerd te zijn. Enkel de erkende syndicaten kunnen opkomen.

We moeten toegeven dat we sinds 2000 met grote aandacht de Sociale Verkiezingen opvolgen en de beschikking hadden over de volledige uitslagen. We hebben verschillende formats ontwikkeld die een beeld kunnen geven van de krachtsverhoudingen tussen de vakbonden en de evolutie tav de vorige verkiezingen.

De kers op de taart: uitslagen bijkomende mandaten bij nieuwe en bestaande ondernemingen

Het format laat toe een onderscheid te maken tussen:

- Ondernemingen waarvoor in de uitslagen 2016 geen gegevens voor 2012 vermeld werden. Dat kunnen nieuwe ondernemingen zijn of ondernemingen die een nieuwe eenheid gevormd hebben tav 2012. De resultaten zijn daarbij erg interessant omdat duidelijk wordt hoe de krachtsverhoudingen liggen in ondernemingen die pas in 2016 verkiezingen hielden.
- Daarnaast staan de 'bestaande' ondernemingen, dwz die ook gegevens voor 2012 vermelden zodat hier specifiek kan nagegaan worden welk de evolutie, het verschil in mandaten en % is in de 'oude' ondernemingen.

Ten behoeve van de verdediging van het syndicaal, werknemers- en maatschappelijk belang

En nu, voor het eerst zijn we in de gelegenheid, niet alleen om deze formats toe te passen maar ze ook aan alle vakbonden, aan alle vrijgestelden, militanten en leden, en aan elkeen die er interesse in heeft voor te stellen. Mei 2016 is natuurlijk al een tijdje geleden en de betrokkenen hebben er hun lering uit kunnen trekken en de nieuwe gemandateerden hebben hun functies opgenomen.

Maar doordat we een bestand hebben kunnen opmaken en uitwerken voor het Vlaams gewest, dat alle ondernemingen omvat kan in twee muisklikken een tabel en grafisch beeld gegeven worden van de krachtsverhouding van gemandateerde vakbondsmilitanten in een onderneming, bv Optima en ING Oost en ING West. Of voor elke subsector, de banken, verzekeringen, de beurs enz. En meer speciaal alle deelsectoren van de Non-Profit.

1. Beginscherm tabel Sociale Verkiezingen 2012-2016 doorgelicht


Langs 7 ingangen worden de uitslagen van de sociale Verkiezingen 2016 overzichtelijk in beeld gebracht, telkens met de mogelijkheid om voor elke deelsector langs het +je alle ondernemingen in alfabetische orde zichtbaar te maken. Op elk niveau van sector en voor elke onderneming kan langs copy/paste een fiche met 2 tabellen en 6 grafieken aangemaakt worden.

De linken brengen je rechtstreeks bij het betreffende punt in de BuG

   1. Paritair Comité
   2. Sectoren en subsectoren volgens de NACE-2008
   3. Ondernemingen Alfabetisch
   4. Onderneming per gemeente en dan alfabetisch
   5. Ondernemingen per provincie en dan alfabetisch
   6. Ondernemingen per provincie en dan per gemeente en vervolgens alfabetisch
   7. Non-Profit (zonder Cultuur en Onderwijs) en andere per provincie
  
We geven hieronder het voorbeeld voor de totaal uitslag in het Vlaams gewest
  

Totaal % van het totaal
  ACV ABVV ACLVB Totaal ACV ABVV ACLVB Totaal
2012                
    Bedienden 5.122 1.686 551 7.359 70% 23% 7% 100%
    Arbeiders 3.363 2.049 414 5.826 58% 35% 7% 100%
    Jongeren 236 114 29 379 62% 30% 8% 100%
Totaal 8.721 3.849 994 13.564 64% 28% 7% 100%
2016                
    Bedienden 6.006 1.975 764 8.745 69% 23% 9% 100%
    Arbeiders 3.604 2.327 508 6.439 56% 36% 8% 100%
    Jongeren 193 113 31 337 57% 34% 9% 100%
2016 - Totaal 9.803 4.415 1.303 15.521 63% 28% 8% 100%
Evolutie                
    Bedienden 884 289 213 1.386 64% 21% 15% 100%
    Arbeiders 241 278 94 613 39% 45% 15% 100%
    Jongeren -43 -1 2 -42 102% 2% -5% 100%
Evolutie - Totaal 1.082 566 309 1.957 55% 29% 16% 100%


De percentages worden in deze tabel en de volgende afgerond op de eenheid. In het bestand zelf kan men deze desgewenst tot na de komma afgerond zien.

In vergelijking met de 13.564 mandaten in 2012 die ook in 2016 voorlagen, zijn er 1.957 mandaten bijgekomen. In deze tabel wordt zowel de evolutie van 2012 en 2016 per deelnemende vakbond vergeleken en dit zowel voor Bedienden, Arbeiders als Jongeren. Maar ook bij de bijkomende mandaten kan de evolutie in mandaten nagegaan worden, en nagegaan wat het aandeel van elke vakbond is in %. De waarden moeten wel alle positief of alle negatief zijn, zoniet is een percentagebereking niet valied. voorzover de waarden van gelijke aard zijn, positief of negatief.

In het algemeen daalt het ACV met -1% en wint het ACLVB +1%, terwijl het ABVV, op de eenheid afgerond, gelijk blijft. Bij de nieuwe mandaten is deze verschuiving aanzienlijker. Hier haalt het ACV 'maar' 55%, met vooral een verhoging bij de ACLVB tot 16% (een een verdubbeling tav van haar algemeen resultaat). Bij ABVV is de stijging beperkt met 1% tot 29%.

In een volgende volgende tabel wordt de totale uitslag en evolutie met 1 cijfer na de komma in het percentage vermeld. De resultaten per vakbond worden daar op een horizontale lijn geplaatst.
   

  Aantal %   Bijkomend
  2012 2016 2012 2016 Evol. Aantal %
Aantal ACV 8.721 9.803 64,3% 63,2% -1,1% 1.082 55%
Aantal ABVV 3.849 4.415 28,4% 28,4%

0,1%

566 29%
Aantal ACLVB 994 1.303 7,3% 8,4% 1,1% 309 16%
Aantal Mandaten 13.564 15.521 100,0% 100,0% 100,0% 1.957 100%


De grafieken geven een meer 'plastisch' beeld van de resultaten:


Totaal - Uitslagen


Bedienden

 
Arbeiders

 
Jongeren

Enkel bij de Jongeren is er winst voor het ABVV

 
De onderstaande linken gaan rechtstreeks naar de fiches met de 2 tabellen en 4 grafieken

1. Paritaire Comités - Elk Paritair Comité in volgorde van nr en bijhorende ondernemingen
  

PC Bed. Omschrijving Ondern. Mand.
Alle  Totaal 3.206 15.521
152  Onderwijs 11 29
200  Aanvullend Paritair Comité 785 3.399
201  Kleinhandel Non-Food 16 59
202  Kleinhandel Food 31 241
207  Scheikunde 237 1.224
209  Metaal 356 1.685
210  Ijzer 3 34
211  Petroleum 22 112
214  Textiel 71 332
215  Confectie 23 106
217  Casino 2 8
219  Controleorganismen 3 12
220  Voeding 215 988
222  Papier 36 182
224  Non-Ferro 13 84
225  Vrij onderwijs 310 1.155
226  Vervoer/Opslag 205 1.020
302  Hotel 42 196
303  Film 2 8
304  Vermaak 6 32
306  Verzekering 7 44
307  Makelaar 7 26
308  Leningen 3 17
310  Banken 8 71
311  Grote Kleinhandel 57 356
312  Warenhuis 22 124
313  Apotheek 5 29
315  Luchtvaart 13 76
317  Bewaking 6 29
318  Gezinshulp 17 146
319  Opvoeding & Huisvesting 159 817
320  Begrafenisondernemers 1 4
321  Geneesmiddelen 7 36
322  Buurtdienst 5 18
323  Dienstboden 1 1
326  Gas/Electriciteit 11 81
327  Beschutte/Sociale Werkplaatsen 78 455
328  De Lijn 6 56
329  Socio-Cultuur 31 150
330  Gezondheidszorg 282 1.629
331  Resterend Gezondheiszorg 15 53
333  Attrakties 3 12
336  Vrije beroepen 4 31
337  Aanvullend Non-Profit 61 319
339  Sociale Huisvesting 3 16
340  Orthopedie 3 10
341  Bankbemiddeling 2 9

2. Rechtstreeks naar de fiches voor subsectoren en sectoren (volgens NACE-2008)

Voor een groter detail binnen een subsector en voor elke er toe behorende onderneming, zie de tabel: Uitslagen Sociale Verkiezingen in beeld: 2012-2016. Voor elke deelsector wordt het onderscheid gemaakt tussen ondernemingen waar geen uitslag bekend is voor 2012, en die dus 'nieuw' zijn en de 'bestaande' ondernemingen. In onderstaande tabel wordt dit slechts voor enkele deelsectoren geďllustreerd zoals voor Bejaardenhomes, Opvoeding&Huisvesting, Kinderopvang en Beschutte werkplaatsen.

    Alle  Totaal
 Secundair
   Industrie    
    207  Scheikunde
    209  Metaal
    210  Ijzer
    214  Textiel
    215  Confectie 
    220  Voeding
    222  Papier
    224  Non-Ferro
   Energie    
    326   Gas/Electriciteit
    211   Petroleum
 Tertiair
       Handel
  202        Kleinhandel Food
  201        Kleinhandel Non-Food
  211        Grote Kleinhandel
  212        Warenhuizen
  213        Apotheek
  321        Geneesmiddelen
    226  Vervoer en Logistiek
    302  Hotel
       Verzekering/Banken/Makelaar
    306         Verzekeringen
    307         Makelaar
    308         Leningen
    309         Beurs
    310         Banken
    341         Bankbemiddeling
       Personenvervoer
    315         Luchtvaart
    328         Vervoer De Lijn
    317  Bewaking
    219  Controleorganismen
    340  Orthopedie
    336  Vrije Beroepen
    337  Diensten ondernemingen
    200  Aanvullend Paritair Comité
 Quartair
   Onderwijs    
  152  Onderwijs
  225  Vrij Onderwijs
   Non-Profit    
        Gezondheidszorg 330  
    330  Alle Ziekenhuizen
    330        Algemene Ziekenhuizen
    330        Psychiatrische Ziekenhuizen
    330  Revalidatie
    330  Thuiszorg
    330  Gezondheid Andere
         Welzijnszorg    
    330   Bejaardenhomes
    330         Bejaardenhomes - Nieuw
    330         Bejaardenhomes - Bestaand
    319   Opvoeding & Huisvesting
    319         Opv.& Huisvesting - Nieuw
    319         Opv & Huisvesting - Bestaand
    318    Gezinshulp
    322    Buurtdienst
    331    Kinderopvang
    331        Kinderopvang - Nieuw
    331        Kinderopvang - Bestaand
    331    Geestelijke GezondheidsZorg
    327    Beschutte/Sociale werkplaatsen
  327        Besch./Soc. Werkplaats - Nieuw
  327        Besch./Soc. Werkplaats - Bestaand
   Cultuur    
    329    Socio-Cultureel
    227    Audiovisueel
    303    Film
    217    Casino
    304    Vermaak
    333    Attrakties
   Persoonsverzorging    
  320  Begrafenissen
  323  Dienstboden
   Sociale Huisvesting 339  
   Aanvullend Non-Profit 337  Sociale Organisaties


3. Non-Profitsectoren versus alle andere sectoren per provincie

Voor de Non-Profitsectoren worden enkel Welzijn en Gezondheid meegenomen.
  

De vergelijking is leerrijk en toont aan dat dank zij de non-Profit (Social Profit voor het ABVV en BBTK) het ABVV in het Vlaamse gewest slechts een lichte achteruitgang boekt. We zetten de resultaten in de kleine tabel even op een rij.


Uitslagen Vlaams gewest

               
  Aantal %   Bijkomend
  2012 2016 2012 2016 Evol. Aantal %
Aantal ACV 8.721 9.803 64,3% 63,2% -1,1% 1.082 55%
Aantal ABVV 3.849 4.415 28,4% 28,4% 0,1% 566 29%
Aantal ACLVB 994 1.303 7,3% 8,4% 1,1% 309 16%
Aantal Mandaten 13.564 15.521 100,0% 100,0% 100,0% 1.957 100%

  Uitslagen Non-Profit Vlaams gewest

               
  Aantal %   Bijkomend
  2012 2016 2012 2016 Evol. Aantal %
Aantal ACV 2.028 2.285 76,5% 73,3% -3,2% 257 55%
Aantal ABVV 509 666 19,2% 21,4% 2,2% 157 34%
Aantal ACLVB 113 167 4,3% 5,4% 1,1% 54 12%
Aantal Mandaten 2.650 3.118 100,0% 100,0% 100,0% 468 100%

Uitslagen Andere dan Non-Profit Vlaams gewest

               
  Aantal %   Bijkomend
  2012 2016 2012 2016 Evol. Aantal %
Aantal ACV 6.693 7.518 61,3% 60,6% -0,7% 825 55%
Aantal ABVV 3.340 3.749 30,6% 30,2% -0,4% 409 27%
Aantal ACLVB 881 1.136 8,1% 9,2% 1,1% 255 17%
Aantal Mandaten 10.914 12.403 100,0% 100,0% 100,0% 1.489 100%


Het ABVV komt in 2016 uit op een klein positief saldo van +0,1%, uitsluitend dank zij de goede resultaten in de 'Social Profit' waar zij 2,2% vooruitgaan in het aantal mandaten Comité Veiligheid en zo het verlies van 0,4% in de andere sectoren gecompenseerd wordt.

Bij het ACV is het plaatje anders: hun achteruitgang met 1,1% komt vooral door het verlies in de Non-Profitsectoren met 3,2%. Naast de 2,2% die naar het ABVV gaan is er nog 1,1% dat verloren wordt aan het ACLVB.

Deze uitslagen kunnen per provincie nagegaan worden, een interessante oefening.

Is het omdat de Non-Profit in het verleden zowel vakbond als 'beweging' was en dat dit laatste nu minder uit de verf komt. Of is het maar best zo dat een 'monopolie' altijd nadelen heeft en enige machtsverdeling iedereen goed uitkomt. Wie de Sociale Verkiezingen ooit gevolgd heeft weet dat het een (bikkel)harde strijd is van het laagste tot het hoogste niveau. Als deze 'strijd' resulteert in een betere en adequatere dienstverlening, belangenverdediging in een breed maatschappelijk perspectief, waarbij ook de belangen van de consument, de treinreizigers, de gevangen en de patiënten meegenomen en verdedigd worden dan zal niemand de vakbonden 'kapot' krijgen of kunnen marginaliseren.

Welk gewicht voor de Non-Profit/Social Profit in de vakbond?

Voor elk Paritair Comité, sector en subsector, alsmede voor elke onderneming wordt ook het aandeel opgegeven van hun mandaten tav het geheel. Zo heeft de Non-Profit (zonder Cultuur en Onderwijs) 20,1% van de mandaten, wisselend in elke provincie:

Aandeel Non-Profit in aantal mandaten Comité
  Comité % Com.
Non-Profit Vlaams gewest 3.118 20,1%
Antwerpen 854 18,6%
Limburg 318 17,7%
Oost-Vlaanderen 779 22,6%
Vlaams-Brabant 474 16,8%
West-Vlaanderen 693 24,3%
Andere dan Non-Profit 12.403 79,9%
Totaal 15.521 100,0%

Voor elke vakbond is het een beleidsvraag hoeveel 'personeel' men op de verschillende sectoren zet. Daarin weegt het aantal leden het zwaarst, maar ook welk aandeel in de mandaten en de objectieven van uitbouw en versterking.

Ook voor de subsectoren is dit gegeven interessant:

Subsectoren (NACE) met aantal ondernemen en mandaten - 2016
    Ondernem. Mandaten % mandaten
Ondernemingen per (sub)sector 3.206 15.521 100,0%
     Secundair 987 4.828 31,1%
     Tertiair 1.233 5.858 37,7%
     Quartair 986 4.835 31,2%
  Onderwijs 321 1.184 7,6%
  Non-Profit 556 3.118 20,1%
  Cultuur 49 232 1,5%
  Persoonsverzorging 2 5 0,0%
  Sociale Huisvesting 3 16 0,1%
  Aanvullend Non-Profit 55 280 1,8%


Secundaire en Quartaire sector kiezen elk 31% van de mandaten, de Tertiaire sector 38%.

In de quartaire sector is het Onderwijs goed voor 7,6% van de mandaten die in hoofdzaak naar het ACV gaan. Cultuur staat voor 1,5% mandaten. De Aanvullende Non-Profit met vooral de vakbonden zelf, de mutualiteiten enz voor 1,8%. Hun resultaat ziet er zo uit:

               
  Aantal %   Bijkomend
  2012 2016 2012 2016 Evol. Aantal %
Aantal ACV 164 176 64,8% 62,9% -2,0% 12 44%
Aantal ABVV 68 78 26,9% 27,9% 1,0% 10 37%
Aantal ACLVB 21 26 8,3% 9,3% 1,0% 5 19%
Aantal Mandaten 253 280 100,0% 100,0% 100,0% 27 100%


Raar maar waar, hun resultaat komt praktisch volledig overeen met de algemene uitslag.

Tot slot nog enkele uitslagen voor ondernemingen en deelsectoren

KU Leuven

De KU Leuven staat met 19 te verdelen mandaten bij het Aanvullend PC Non-Profit, samen met de sociale organisaties. Dat op zich is al opvallend. Maar de uitslag ook.


Voor een 'katholieke' instelling, die de naam katholiek in haar naam wenst te behouden is de leegloop van ACV naar ACLVB merkwaardig. Maar het is een herkenbaar fenomeen als bv een nieuwe militant verschijnt met veel zeggingskracht, als er acties hebben plaatsgevonden en resultaten behaald zijn, dank zij, of als een gekende militant die het vertrouwen geniet overgaat naar een andere vakbond. Dit zijn fenomenen die op het ondernemingsvlak dienen nagegaan.

Bankbemiddeling - Optima Bank Gent - 6 mandaten


ABVV boven met nog 2/3 van de mandaten


ING Belgie Oost - 12 mandaten in 2016 (16 in 2012)


 

ING Belgie West - 13 mandaten in 2016 (17 in 2012)Vanuit een ongeveer gelijke positie bij ING Oost en West in 2012 heeft het ACV zich versterkt bij ING Oost en wordt het ABVV bijna even sterk in het Westen, waar ACLVB ook groeit..

Voor de gehele bank- en verzekeringssector ziet het plaatje er zo uit:

Banken - 71 mandaten


Verzekeringen - 44 mandaten


Bij de Banken boet het ACV aan invloed in, bij de Verzekeringen versterken ze zich

Bejaardenhomes

Bestaande ondernemingen - 658 mandaten

Nieuwe ondernemingen - 27 mandaten

Het ABVV stijgt meer dan gemiddeld in de Bejaardenhomes en haalt bij de nieuwe mandaten 21%. Dat is evenwel nog veraf van de bijna 80% die LBC-NVK als resultaat behaalt.

Opvoedings- & Huisvestingsinstellingen

We sluiten dit rijtje af met het Paritair Comité 319, dé strijdsector in de Non-Profit/Social Profit
    

Bestaande ondernemingen - 686 mandaten


Nieuwe ondernemingen - 131 mandaten


LBC-NVK levert in maar met 3/4 van de mandaten determineren ze het sociaal overleg en de situatie in de meeste voorzieningen. Bij een goed aantal, zoals het Gielsbos, heeft enkel LBC-NVK gemandateerden.

Gielsbos


En nu op naar de Sociale Verkiezingen in 2020!

Jan Hertogen, socioloog