BuG 185 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 14 april 2013

BuG 185  on-line            Printversie (4p)
Loop van de bevolking BelgiŽ 1989-2012
 
  Immigratie met 131.869 buitenlanders ook in 2011 nog stijgend,
in tegenstelling tot wat Patrick Deboosere (VUB) en De Morgen beweren.

Niet de crisis maar de professor geeft bevolkingsgroei een knauw of de
verkeerde lezing van de verkeerde cijfers in De Morgen van 13/04/2013.
    

  
En voor wie nog een ťchte paasboodschap wil horen,
zie de oproep van de Vlaamse Norbertijn DaniŽl Maes
aan Herman Van Rompuy,
Wat moet Europa doen in SyriŽ?,
 Monasterium Mar Yakub, Q‚ra, SyriŽ, Pasen 2013.

   
Wat zijn de ťchte, door het officiŽle instituut voor statistiek AD SEI gepubliceerde en voor iedereen toegankelijke cijfers, ook voor Jeroen De Preter, journalist van De Morgen en Patrick Deboosere prof. demografie aan de VUB over de bevolkingsaangroei tot 01/01/2012 en de dynamiek die er aan ten grondslag ligt, dwz de loop van de bevolking 1989-2012.
 

Jaar Bev. 01/01 Nat. saldo Inwijking buitenl. Uit wacht register Ambtel. Herinsc. Totaal immigr. Totaal emigr. Migratie saldo Statist. Aanp. Evolutie
1989 9.927.612 13.218 54.169   5.898 60.067 49.439 10.628 -3.676 20.170
1990 9.947.782 19.009 62.662   6.267 68.929 49.246 19.683 501 39.193
1991 9.986.975 21.189 67.460   7.157 74.617 60.471 14.146 -313 35.022
1992 10.021.997 20.441 66.763   9.177 75.940 50.551 25.389 492 46.322
1993 10.068.319 13.227 63.749   9.013 72.762 53.824 18.938 147 32.312
1994 10.100.631 11.795 66.147   9.474 75.621 57.987 17.634 514 29.943
1995 10.130.574 9.636 62.950   8.613 71.563 58.184 13.379 -10.542 12.473
1996 10.143.047 11.074 61.522   9.059 70.581 57.867 12.714 3.391 27.179
1997 10.170.226 12.062 58.849   15.729 74.578 68.537 6.041 3.935 22.038
1998 10.192.264 9.693 61.266 4.985 17.561 83.812 72.087 11.725 70 21.488
1999 10.213.752 8.565 68.466 5.275 17.883 91.624 74.097 17.527 -759 25.333
2000 10.239.085 9.980 68.616 1.931 18.841 89.388 75.320 14.068 281 24.329
2001 10.263.414 10.725 77.584 10.262 22.564 110.410 75.261 35.149 437 46.311
2002 10.309.725 5.583 82.655 6.805 24.397 113.857 75.960 37.897 2.639 46.119
2003 10.355.844 5.110 81.913 4.871 25.276 112.060 79.399 32.661 2.806 40.577
2004 10.396.421 13.672 85.378 6.305 25.553 117.236 83.895 33.341 2.418 49.431
2005 10.445.852 14.724 90.364 14.989 27.457 132.810 86.899 45.911 4.895 65.530
2006 10.511.382 19.795 96.290 12.496 28.913 137.699 88.163 49.536 3.821 73.152
2007 10.584.534 20.005 106.576 9.828 30.005 146.409 91.052 55.357 6.970 82.332
2008 10.666.866 23.462 119.191 12.748 32.213 164.152 100.275 63.877 -1.125 86.214
2009 10.753.080 22.788 116.950 15.501 34.028 166.479 103.718 62.761 1.276 86.825
2010 10.839.905 24.079 128.813 22.487 14.877 166.177 86.729 79.448 7.834 111.361
2011 10.951.266 23.408 131.869 13.323 16.689 161.881 99.724 62.157 -883 84.682
2012 11.035.948                  

Link naar tabel met update Loop bevolking BelgiŽ 1989-2012 waaruit bovenstaande
getrokken is. Langs de +jes bovenaan in de tabel de verschillende onderdelen openen.

Deboosere en De Morgen hadden dit ook al eenvoudig kunnen vaststellen door even de bevolkingsevolutie per gemeente, provincie, gewest en Rijk tussen 1831 en 2012 er op na te slaan zoals verschenen in de laatst BuG 184, Bevolking per gemeente 1831-2012.

Waar haalt Deboosere z'n cijfer (70.150) voor 01/01/2012?

Ten behoeve van de lokale verkiezingen en het vastleggen van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden in elke gemeente (een gewestelijke bevoegdheid) heeft het rijksregister een extractie gemaakt van het aantal inwoners per gemeente voortgaande op de 2 eerste registers, het bevolkings- en vreemdelingenregister. Deze inwonersaantallen per gemeente werden door elk gewest gepubliceerd en wie ze samentelt heeft een premature momentopname van de bevolkingscijfers op 01/01/2012. Het betreft hier dus een 'jonge' extractie, voorjaar 2012, om de toestand op 01/01/2012 weer te geven. In de loop van het jaar gebeuren evenwel nog vele aanvullingen en is er uiteindelijk de controle van het AD SEI voor de bevolkingscijfers 'officieel' gemaakt worden. Dat is dus al enkele maanden geleden gebeurd is en dit op basis van een extractie op 07/02/2013 van de bevolkingssituatie op 01/01/2012. Ook de studiedienst van de Vlaamse regering heeft deze bevolkingscijfers al enige tijd geleden gepubliceerd. Een eenvoudige ingifte in Google brengt iedereen onmiddellijk bij deze cijfers. Maar niet zo voor Jeroen De Preter en Patrick Deboosere.
 
In plaats van de officiŽle telling van 11.035.948 inwoners op 01/01/2012 gaat Deboosere dus nog voort op de 11.021.412 die begin 2012 werden geteld werden op 01/01/2012 met een aangroei van 70.150 terwijl deze aangroei in feite 84.682 bedraagt, hetgeen volledig in de lijn ligt van de bevolkingsprognoses 2010-2060 van het Planbureau, i tegenstelling tot wat Deboosere beweert.

En voor 01/01/2013 zet De Boosere de logische stap verder,hij gaat voort op de al even premature telling door het Rijksregister (extractie 19/01/2013) van 11.082.744 inwoners, dwz 61.328 meer dan de 'verkiezings'telling voor 01/01/2012. Als hij een cijfer had moeten vooruitschuiven dan had het 47.796 bevolkingsgroei moeten zijn (Rijksregister 01/01/2013 - AD SEI 01/01/2012). Maar daar kan men best maar voorzichtig mee zijn, gezien de verschillen die op 01/01/2012 worden vastgesteld tussen Rijksregister en AD SEI. Maar het maakt uiteraard al wel nieuwsgierig naar de ťchte bevolkingscijfers op 01/01/2013 en de overeenkomstige groei.

 
De immigratie uit het buitenland nog nooit zo hoog als in 2011
 
Deboosere poneert in DM van 13/04/2013:  "De migratiecijfers zijn teruggezakt tot het niveau van het jaar 2000, de trendbreuk was al midden 2011 merkbaar, hetgeen in de eerste plaats te wijten was aan de migratiecijfers die sinds 2011 aanzienlijk minder snel toenemen dan in de jaren daarvoor". Dat is straf natuurlijk omdat de immigratie vanuit het buitenland juist stijgt in 2011, en ook het saldo stabiel blijft, de piek van 2010 niet te na gesproken (zie infra).

De immigratiecijfers in BelgiŽ bestaan uit 3 onderdelen:
- de immigratie uit het buitenland,
- de immigratie langs de erkenning van asielzoekers uit het wachtregister en de
- herinschrijving van verblijfsgerechtigden na ambtshalve uitschrijving.

Bij de immigratie uit het buitenland zijn ook diegenen geteld die geregulariseerd worden maar niet ingeschreven waren in het wachtregister, hun aantal kan eventueel niet apart zichtbaar gemaakt worden. De ambtshalve herinschrijving gebeurt nadat iemand die uitgeschreven was terug opgedoken is in een of andere Belgische gemeente. Zij worden beschouwd alsof zijnde teruggekeerd uit het buitenland nadat zij voorheen uitgeschreven waren. Iemand wordt ambtshalve uitgeschreven en geacht naar naar het buitenland te zijn vertrokken, dus geŽmigreerd, na 3 controles door de politie op het domicilieadres en nadat vastgesteld is dat zij in geen enkele andere gemeente waren ingeschreven. Door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen worden zij dan ambtshalve uitgeschreven, dwz geacht in het buitenland te verblijven.
 
De laatste vier jaar is het totaal aantal immigranten, dus de drie categorieŽn samen, telkens boven de 160.000 uitgekomen, ook in 2011. Het aantal immigranten uit het buitenland is in 2011 zelfs gestegen tot 131.869, dat is bijna het dubbele van in 2000. Die verdubbeling is ook het geval voor de totale immigratiecijfers, nl. 161.881 immigranten in 2011 tegenover 89.388 in 2000.
 
Waar komt de piek van 111.361 bevolkingsaangroei in 2010 vandaan?
 
De bevolkingsaangroei in 2011 ligt volledig in dezelfde lijn van de aangroei in 2009 en 2008. Enkel in 2010 is er een atypische piek, het betreft een abnormale stijging t.a.v. 2009 en een normale daling tav deze piek in 2011 waarbij deze daling ten onrechte als gevolg van de crisis wordt aangegeven door Deboosere.

- Abnormale stijging tav 2009:
 
Zoals elkeen kan vaststellen is de stijging in 2010 vooral een gevolg van een daling van de emigratiecijfers, van 103.718 in 2009 tot 86.729 of een vermindering met 16.989. Deze uitschrijving naar het buitenland komt niet voort uit een stijging van uitwijking naar het buitenland maar uit een forse vermindering van het aantal ambtelijke uitschrijvingen. Komt daarbij nog de uitzonderlijke statistische aanpassing van 7.863 bijkomende burgers in 2010 en de bevolkingsaangroei piekt tot 111.361 in 2010. Hierin is uiteraard ook de piek begrepen van de overgang vanuit het wachtregister met 22.487, maar dat gaat over inwoners van BelgiŽ die niet vanuit het buitenland immigreren maar na verschillende jaren asielvrager te zijn geweest.  Een deel van de groei van immigranten uit het buitenland (+11.863) in 2010 tav 2009 zijn ook afkomstig van de regulariseringen die buiten het wachtregister om gebeuren. Al deze elementen samen doen de piek van 2010 tot stand komen, die dus niet te verklaren is door immigratie vanuit het buitenland.
 
- Normale daling in 2011 tav abnormale stijging in 2010:
 

De immigratie vanuit het buitenland blijft stijgen van 128.813 in 2010 tot 131.869 in 2011. De overgang vanuit het wachtregister loopt sterk terug van 22.487 in 2010 tot 13.323 in 2011 omdat de regularisatie een one shot operatie was en geen structurele maatregel. Af te wachten valt hoeveel overgangen vanuit het wachtregister in 2012 geteld worden, minstens de 4.419 die als vluchteling erkend zijn in 2012, het hoogste ooit. De immigratie in totaal is met 4.296 gedaald in 2011 tav 2010. Maar ook de totale emigratie is met 17.291 verhoogd, en het is vooral dit element dat de daling tav 2011 verklaart.
 
Niet alleen een verhoogd aantal ambtshalve schrappingen in 2011maar ook de herinschrijving van 2.510 inwoners in het wachtregister asiel, dwz het ontnemen van hun verblijfsrecht, na bv het einde van de periode van tijdelijke verblijfsvergunning om medische redenen, verhoogt de 'emigratie' en vermindert de bevolkingsaangroei. In 2011 is er daarbij ook geen statistische aanpassing die, zoals in 2010, de bevolking met 7.834 deed groeien, in tegendeel, er is een aanpassing met -883, die de bevolkingsaangroei nog eens licht vermindert. Al deze elementen hebben natuurlijk niets met de crisis van doen, en dat hadden Deboosere en De Preter kunnen/moeten weten.

Natuurlijk saldo (geboorten - overlijdens) de laatste jaren stabiel.

Zeggen dat er minder baby's zijn door de economische malaise, slaat evenmin ergens op. Er is  al geen relevante daling is t.a.v. voorgaande jaren: -1.518 of -1,2% baby's t.a.v. het piekjaar 2010, maar nog altijd 358 meer dan het 'gewone jaar' 2009. En het is maar de vraag of deze kleine schommeling te maken heeft met de economische malaise, zoals De Morgen titelt op 13/04/2013.

Crisis in de wetenschap en media ipv van in de werkelijkheid?
 
Niet dat de crisis zonder effect zal zijn, evenmin dat het beleid waar de meerderheidspartijen (en de NV-A) zo fier op zijn geen effecten zouden ressorteren. Maar dat moet nog blijken. Op 01/01/2012 is daar, wat immigratie uit het buitenland betreft, nog niet veel van te merken. Misschien is de crisis wel zichtbaar in wetenschap en media, zie in dit verband ook de
oproep van de Vlaamse Norbertijn DaniŽl Maes over wat Europa moet doen in SyriŽ.
 
Afspraak dus voor de cijfers van de AD SEI op 01/01/2013 wanneer de loop van de bevolking 2012 gekend is en vooral ook het onderscheid in de loop van de bevolking voor vreemdelingen en Belgen in 2010, 2011 en 2012 (aangevraagd bij de AD SEI).

 
BuG 185  on-line            Printversie (4p)
Loop van de bevolking BelgiŽ 1989-2012

    
Jan Hertogen,
www.npdata.be
0487 335 552